Rope Fest Peterburg 2014. Bondage: Stillness. Photo by Dmitriy Orlov