Rope Fest Peterburg 2016. Bondage: Jey Nikk. Photo by Viktor Barkovshikov