Rope Fest Peterburg 2016. Bondage: Kalahari. Photo by Aleksey Komkov