Rope Fest Peterburg 2017. Bondage: Arnoux. Photo by Dmitriy Viktorov