Rope Fest Peterburg 2017. Bondage: Goldie Sunshine. Photo by Dmitriy Viktorov