Rope Fest Peterburg 2017. Bondage: Karol. Photo by Evgeniy Batrakov