Rope Fest Peterburg 2017. Bondage: Kazak. Photo by Dmitriy Viktorov