Rope Fest Peterburg 2017. Bondage: Stillness. Photo by Dmitriy Viktorov