Rope Fest Peterburg 2018. Bondage: Maya Vasilevskaya. Photo by Ed Uvarov