RopeFest Moscow 2018 Workshop Se and Vishnya Photo by Vladislav Zolotarev