Rope Fest Peterburg 2014. Bondage: Velad. Photo by Evgeniy Batrakov