Rope Fest Peterburg 2016. Bondage: Tanto. Photo by Viktor Barkovshikov