Rope Fest Peterburg . Bondage: Frater. Photo by Evgeniy Batrakov