Rope Fest Peterburg . Bondage: Jey Nikk. Photo by Aleksey Efimov