Rope Fest Peterburg . Bondage: Maya Vasilevskaya. Photo by Ed Uvarov