Rope Fest Peterburg . Bondage: Velad. Photo by Evgeniy Batrakov